مشخصات مزایده فروش یک تخته فرش

💰 شرایط شرکت کردن درمزایده

۱• فرم شرکت کننده باید به صورت کامل پرشود.

۲• فیش واریزی مبلغ 3 میلون تومان به عنوان بیعانه  به حساب ۰۰۰۰۰۰۰۰۰بانک مهرایران باید واریز شود وفیش درفرم ضمیمه وارسال گردد درصورت برنده نشدن مبلغ تا ۲۴ ساعت اداری  به حساب متقاضای عودت داده میشود.

۳• ارسال کارت ملی متقاضای الزامی میباشد.

۴• قیمت پیشنهادی ازسوی متقاضیان می باشد و بالاترین مبلغ پیشنهاد شده درمزایده مورد پذیرش قرار خواهد گرفت.

۵• بعد از برنده شدن درمزایده،  شرکت کننده ۴۸ساعت برای تحویل گرفتن فرصت دارد. در این صورت به متقاضای دیگر واگذار می شود.

Base
پایه
تومان 3000000 تومان
16 سایز
3 وزن
5.2 رج
Helio X25 processor
21.16 megapixel
Premium
Extra
تومان 5000000 تومان
32 سایز
4 وزن
5.2- رج
Helio X25 processor
21.16 megapixel
Performance
Full
تومان 7000000 تومان
32 سایز
4 وزن
5.2- رج
Helio X25 processor
21.16 megapixel

مزایده فرش

  • انواع فایل های مجاز : jpg, png, gif, pdf.
    لطفا تصویر کارت ملی را ارسال کنید.